Nýárspistill 2017 frá Grundarfirði

Þorsteinn Steinsson

Enn eitt árið er liðið í aldanna skaut. Upplifun hvers og eins af hverju ári getur að sjálfsögðu verið margvísleg, sigrar, töp, gleði, óhamingja eða hvað við viljum kalla hlutina. Eins dauði getur verið annars brauð.

Um áramót er gjarnan farið yfir hvernig til hefur tekist á árinu. Margt hefur vafalítið gengið vel og annað miður eins og gengur í lífsins ólgusjó. Framundan er nýtt ár og enginn veit hvað það ber í skauti sér. Vafalítið munu skiptast á skin og skúrir á árinu sem er að hefjast og vandamálin verða mörg til að leysa. Ýmsar blikur eru á lofti, mynda þarf nýja ríkisstjórn, sem enn hefur ekki tekist, enda þótt góður tími sé liðinn frá kosningum. Þarf að kjósa á nýjan leik eða munu hin mismunandi öfl samfélagsins sjá sig tilknúin til þess að vinna saman og sigla þjóðaskútunni sem öruggasta leið gegnum brimskafla þjóðlífsins? Auðvitað er það besta lausnin takist að taka upp ný og bætt vinnubrögð á Alþingi, þar sem þingmenn taka saman höndum um að leysa úrlausnarmálin á sem farsælastan hátt fyrir þjóðina.  Eftir slíkum vinnubrögðum er kallað í dag. Spennandi verður að sjá hvernig ríkisstjórn við fáum.

Ásetningur og markmið flestra er góður í upphafi hvers árs, en á slíkum tímamótum er algengt að fólk setji sér markmið, svo sem að hætta að reykja, auka líkamsrækt, vera góður við náungann eða ná einhverjum sérstökum áföngum á lífsleiðinni. Ekki síður er mikilvægt að muna eftir öllum hinum góðu gildum lífsins.

Margir geta fagnað góðum árangri á árinu, aðrir eiga um sárt að binda sökum ástvinamissis eða annarra óhappa. Við ástvinamissi eða áfall af einhverjum toga kemur vel í ljós hversu mikilvægt það er að eiga sanna vini og hafa kærleikan að leiðarljósi. Við höfum öll þörf fyrir það að þörfum okkar sé mætt.

Á aðventunni luku flest sveitarfélög í landinu við fjárhagsáætlanir sínar, þar sem sett eru fram markmið um það sem gera skal á nýju ári. Jafnhliða þessari vinnu var skoðað hvernig til hefur tekist á yfirstandandi ári og hvað hefði mátt fara betur.

Hér í Grundarfirði hefur atvinnulífið blómstrað með ágætum bæði til lands og sjávar á árinu sem er að kveðja. Átök hafa verið nokkur á vinnumarkaði og tekist hefur að semja við suma hópa en ósamið er við aðra. Verkfall sjómanna er í gangi sem auðvitað er erfitt í sveitarfélagi eins og Grundarfirði sem byggir langstærstan hluta atvinnulífs íbúa á fiskveiðum og fiskvinnslu. Vonandi tekst að leysa þessa deilu hið snarasta það er best fyrir alla.

Rekstur sveitarfélagsins á árinu 2016 gekk með ágætum. Markmið sem sett voru fram í fjárhagsáætlun nýliðins árs hafa að mestu gengið eftir. Náðst hefur að sinna allri grunnþjónustu í rekstri sveitarfélagsins vel. Auk þess sem unnið hefur verið að margvíslegum framkvæmdum og má þar nefna lagfæringu sundlaugar, viðhald skóla, malbikun gatna, endurskoðun aðalskipulags, lagfæringum við helstu ferðamannastaði í sveitarfélaginu Kirkjufellsfoss og Kolgrafafjörð og margt fleira.

Jafnframt hefur tekist að greiða nokkuð niður skuldir og er það mjög mikilvægt til þess að róðurinn inn í framtíðina verði léttari. Skuldsetning sveitarfélagsins hefur til skamms tíma verið allt of mikil. Árangur hagræðingar og og aðhalds  er að skila sér í lækkun heildarskulda sveitarfélagsins. Þessi árangur mun auðvelda okkur að sinna skyldum sveitarfélagsins til framtíðar.

Í fjárhagsáætlun Grundarfjarðar fyrir árið 2017 var ákveðið að stilla álögum á íbúa í hóf. Margar gjaldskrár eru óbreyttar milli ára. Má þar nefna fasteignagjöld, leikskólagjöld, sem verða óbreytt milli ára, fæðisgjald í leikskóla og skóla hækkar um áætlaða verðlagsbreytingu. Gjaldskrár sundlaugar, bókasafns og tjaldsvæðis eru einnig að mestu óbreyttar. Ákvörðun um litlar hækkanir á gjaldskrám sveitarfélagsins skila sér til íbúanna. Jafnframt er ákvörðunin tekin í þeirri von að hin alkunna verðbólga sem Íslendingar þekkja vel fari ekki á skrið. Mikill hagur er í því fólgin að verðbólgustig haldist lágt. Með því móti verður mun betra að reka fyrirtæki og heimili landsins en ella væri.

Nýta verður vel tækifæri, sem við höfum til þess að byggja upp atvinnu og þjónustu á svæðinu. Við þurfum að hlúa vel að grunnatvinnugreinunum og auka veg þeirra sem mest. Mikilvægt er að nýta þá miklu möguleika sem felast í ört vaxandi ferðamannastraumi til svæðisins. Áhugi fólks er mikill fyrir Snæfellsnesi, enda státar svæðið af gríðarlegri náttúrufegurð og hreinleika, sem óhætt er að halda á lofti.

Jafnframt er mikilvægt að fjarskipti séu góð og ekki lakari en best gerist á landinu. Nýjungar í frekari vinnslu sjávarafurða og líftækniiðnaður tengdur sjávarútvegi er einnig mjög áhugaverður. Skapa þarf aukin fjölbreytileika í atvinnuflórunni þ.a. ungt menntafólk sjái sér hag í því að snúa heim til starfa að afloknu námi.

Þrátt fyrir að ávallt sé nokkuð öldurót í efnahagsmálum þjóðarinnar geta Grundfirðingar litið björtum augum til framtíðarinnar. Með samstilltu átaki allra getum við gert gott samfélag enn betra. Landsbyggðafólk á óhikað að halda á lofti kostum þess að búa úti á landi, því þeir eru margir.

Með bjartsýni og krafti bæjarbúa er ég fullviss um það að nýbyrjað ár verður gott fyrir okkur hér í Grundarfirði.

Ég vil að lokum þakka fyrir samstarfið á árinu sem var að líða og óska öllum Grundfirðingum og nærsveitamönnum farsældar á komandi ári.

 

Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfirði

 

Fleiri aðsendar greinar