Litið um öxl

Elsa Lára Arnardóttir

Kæru Skagamenn! Um leið og ég óska ykkur gleðilegs sumars þá langar mig að þakka fyrir veturinn sem er að líða.

Kosningar til Alþingis fóru fram í upphafi vetrar. Ég gaf ekki kost á mér til áframhaldandi þingstarfa. Ein aðal ástæðan fyrir því er sú að mig langar að nýta krafta mína og þekkingu í stjórnmálum hér heima á Skaganum. Þess vegna gef ég kost á mér til starfa í bæjarstjórn Akraness og skipa nú fyrsta sæti á lista Framsóknar og frjálsra fyrir komandi kosningar. Mér finnst ég einstaklega heppin að fá það traust að leiða lista sem skipaður er öflugu og jákvæðu fólki, sem er svo sannarlega tilbúið til að láta gott af sér leiða fyrir samfélagið okkar.

Á tímamótum sem þessum er tilvalið að líta aðeins um öxl og fara yfir nokkur mál sem ég vann að á Alþingi. Hér má nefna tillögu um skattaafslátt vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu, tillögu um Vesturlandsveg, tillögu um eflingu Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og tillögu um heilbrigðisáætlun. Allar þessar tillögur eru settar fram með hagsmuni landsbyggðarinnar í huga og þar með Skagamanna.

 

Skattaafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu

Þessi tillaga fjallaði um að fela fjármálaráðherra að gera breytingu á lögum um tekjuskatt. Sú breyting átti að heimila ráðherra að útfæra og setja reglur þannig að þeir sem borga skatta hér á landi og greiða háan kostnað vegna ferða til og frá vinnu, fái afslátt af tekjuskatti. Samkvæmt tillögunni var afslátturinn veittur óháð ferðamáta innan tiltekinna og skilgreindra atvinnusvæða. Í greinargerð með tillögunni kom fram að síðustu ár hafa þéttbýliskjarnar stækkað og auk þess hafa samgöngur víða batnað. Samhliða því hafa miklar breytingar orðið á þróun byggða- og atvinnusvæða. Margir sækja nú störf í nágrannabæjum þannig að skilgreindar hugmyndir um atvinnusvæði hafa verið að breytast. Þessi þróun hefur leitt af sér sífellt stækkandi atvinnusvæði og lengri ferðir vegna vinnu. Tillagan hefur núna komið fram í byggðaáætlun samgöngu– og sveitastjórnarráðherra og stefnt er að því að afgreiða þá áætlun fyrir sumarhlé þingsins.

 

Vesturlandsvegur

Markmið þessarar tillögu var að fela samgönguráðherra að hefja viðræður við Reykjavíkurborg, Mosfellsbæ, sveitarfélög á Vesturlandi, Vegagerðina, Samgönguráð og aðra hlutaðeigandi aðila um nauðsynlegar vegabætur á Vesturlandsvegi. Þessar viðræður áttu að fela í sér sameiginlegt átak og áætlunargerð varðandi framkvæmdir á Vesturlandsvegi um Kjalarnes, um fyrirhugaða Sundabraut og hvernig bregðast ætti við vaxandi umferð í Hvalfjarðargöngunum. Í framhaldi af viðræðum aðila skyldi leggja fram tímasetta áætlun um framkvæmdir og fjármögnun þessara verkefna. Tillagan var lögð fram árið 2015 en síðan þá hafa m.a. sveitarfélög á Vesturlandi sameinast um Samgönguáætlun Vesturlands fyrir árin 2017 – 2029. Sú vinna er til fyrirmyndar og þar er vegurinn um Kjalarnes settur í forgang. Þess vegna var ánægjulegt að heyra staðfestu núverandi samgönguráðherra, í útvarpinu á dögunum, um að vegurinn um Kjalarnes væri eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar í samgöngumálum.

 

Efling Heilbrigðisstofnunar Vesturlands

Markmið tillögunnar var að styrkja innviði, efla starfsemi og standa vörð um starfsemi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og að minnka álag á LSH. Samkvæmt tillögunni var heilbrigðisráðherra falið að stofna starfshóp sem átti að greina starfsemi stofnunarinnar og skila hugmyndum og tillögum um með hvaða hætti væri hægt að efla starfsemina og auka fjárveitingar til stofnunarinnar. Í tillögunni var jafnframt lagt til að færa aðgerðir sem ekki þarfnast bráðaþjónustu til heilbrigðisstofnunarinnar á Akranesi. Auk þessa var lagt til að Heilbrigðisstofnun Vesturlands yrði gerð að varasjúkrahúsi fyrir LSH. Flutningsmenn tillögunar töldu mikilvægt að horft yrði til þessa þátta því stofnunin er mikilvæg, m.a. fyrir samfélag okkar Skagamanna.

Árið 2016 fór þáverandi ríkisstjórn í átak til að stytta bið eftir völdum aðgerðum. Heilbrigðisstofnun Vesturlands annaðist liðskiptaaðgerðir í þessu átaki. Það gekk vel og árið eftir var átakið framlengt. Einnig fékk gamla E deild Heilbrigðisstofnunar Vesturlands nýtt hlutverk þegar biðdeild með 15 rúmum opnaði á Akranesi vorið 2017.

 

Heilbrigðisáætlun

Tillagan mín um heilbrigðisáætlun var forgangsmál þingflokks Framsóknarmanna á kjörtímabilinu 2016 – 2017. Hún hafði það markmið að fela heilbrigðisráðherra að hefja vinnu við heilbrigðisáætlun fyrir Ísland. Samkvæmt tillögunni átti áætlunin að vera unnin í samráði við fagfólk í heilbrigðisstéttum. Við gerð áætlunarinnar ætti m.a. að horfa til landfræðilegra þátta eins og samgangna og fjarlægða milli byggðarlaga, til íbúaþróunar á starfssvæðum heilbrigðisstofnana, aldurssamsetningar íbúa, staðsetningar sjúkrabifreiða, aðgangs að sjúkraflugi, fjölda ferðamannastaða og sumarhúsabyggða, svo eitthvað sé nefnt. Einnig átti að horfa til þess hvort sóknarfæri séu í því að nýta auð sjúkrarými á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og létta þar með álagi af Landspítala. Tillagan var samþykkt á Alþingi og vinna komin á fullt innan heilbrigðisráðuneytisins þegar ríkisstjórnin sprakk í september 2017. Það var ánægjulegt að sjá áhærsluþætti tillögunnar birtast í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.

 

Dropinn holar steininn

Auk þessa lagði ég m.a. fram tillögur um endurskoðun á skilyrðum gjafsóknar, tillögu um húsnæðissparnað, tillögu um að taka húsnæðislið út úr vísitölu, tillögu um gjafabréf og inneignanótur og tillögu um ný neysluviðmið fyrir íslensk heimili.

Mikilvægt er fyrir þingmenn hverju sinni að vera vakandi um málefni samfélagsins og vekja athygli á þeim innan þingsins. Stundum tekur það nokkrar umferðir að koma málum í farveg en dropinn holar steininn. Á þessu þingi sé ég þingmálin mín vakna hvert á eftir öðru. Sem dæmi má nefna tillöguna um húsnæðislið vísitölunnar.

 

Ný áskorun

Það er ný en góð áskorun að leiða lista Framsóknar og frjálsra hér á Akranesi. Hér vil ég búa og ég vill leggja mitt að mörkum til að gera gott samfélag enn betra. Við í Framsókn og frjálsum erum tilbúin til þeirra verka. Þessa dagana erum við með opna málefnafundi þar sem farið er ofan í öll helstu málefni bæjarins. Við hvetjum alla þá sem hafa áhuga á að mæta og koma sinni skoðun á framfæri. Út frá þessum fundum vinnum við stefnuskrá okkar. Við höfum fengið ábendingar um nauðsynlegar umbætur í dagvistunarmálum, menntamálum, ábendingar um það sem betur má fara í íþrótta– og æskulýðsmálum og velferðarmálum. Átt virkilega góðar umræður um skipulags– og umhverfismál og þegar þessi grein er skrifuð þá eigum við eftir að funda um atvinnu– og ferðamál og menningar– og safnamál. Það er alveg á hreinu að Skaginn okkar á sóknarfæri á hinum ýmsu sviðum og þau ætlum við að nýta.

 

Elsa Lára Arnardóttir

Höf. er oddviti Framsóknar og frjálsra á Akranesi.