Betri afkoma bæjarsjóðs Akraneskaupstaðar en reiknað hafði verið með

Ársreikningur Akraneskaupstaðar var til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness á þriðjudaginn. Rekstrarafkoma samstæðu A og B hluta bæjarsjóðs, að teknu tilliti til óreglulegra liða, nam 239,7 milljónum króna en þá hefur verið gjaldfært uppgjör lífeyrisskuldbindinga A-hluta vegna uppgjörs við lífeyrissjóðinn Brú að fjárhæð 476,6 milljónir, eins og fram hefur komið í fréttum. Sú stóra eingreiðsla helgast af breytingum á lífeyrismálum opinberra starfsmanna. Fram kom á fundi bæjarstjórnar að sveitarfélög í landinu höfðu sérstaka heimild til þess að gjaldfæra lífeyrisskuldbindinguna á 30 árum en það var ákvörðun bæjarstjórnar að gjaldfæra lífeyrisskuldbindinguna að fullu á árinu 2017 í samræmi við góða reikningsskilavenju. Með þessu verður lífeyrisskuldbindingin í framtíðinni ekki rekstrarlegur baggi í reikningum Akraneskaupstaðar. Rekstrarniðurstaða A-hluta var hins vegar jákvæð um 722,2 m.kr. fyrir fyrrgreinda óreglulega liði og er það töluvert meiri hagnaður en reiknað hafði verið með í fjárhagsáætlun. Rekstrarafkoma A-hluta, að teknu tilliti til óreglulegra liða, nam 245,6 m.kr. en í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkoma að fjárhæð 179,4 m.kr. að teknu tilliti til óreglulegra liða. EBITDA framlegð A- hlutans eykst verulega milli ára og nemur 12,5% á árinu 2017 en nam 4,3% á árinu 2016.

Skuldahlutfall A-hluta bæjarsjóðs lækkaði lítillega á árinu og og var 98% í árslok 2017 en var 99% í árslok 2016. Eiginfjárhlutfall A- hluta er í árslok 52% og lækkaði um 3% frá árinu 2016. Veltufé frá rekstri er 14%. Fjármögnunarhreyfingar A-hluta á árinu námu samtals 442,5 m.kr. en þar af námu afborganir langtímalána 265,7 m.kr. og greiðsla lífeyrisskuldbindinga nam 177,3 m.kr.

Álagningarhlutfall útsvars á Akranesi var 14,52% eða lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki nam 0,3611% en lögbundið hámark þess er 0,5%, í B-flokki nam álagningarhlutfall 1,32% sem er lögbundið hlutfall og í C-flokki nam álagningarhlutfallið 1,650% en lögbundið hámark þess er 1,32% auk heimildar sveitarstjórna til að hækka álagningu A og C flokkanna um allt að 25%.

Fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga miðast meðal annars við að skuldaviðmið, þ.e. að heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu í reikningsskilum séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum sveitarfélagsins. Skuldaviðmið samstæðu Akraneskaupstaðar í árslok 2017 er 61%. Fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga tilgreina einnig um að rekstrarjöfnuður á hverju þriggja ára tímabili sé jákvæður og er þessi rekstrarjöfnuður hjá Akraneskaupstað jákvæður sem nemur 1.330 m.kr. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar í árslok 2017 var 50%. Veltufjárhlutfall samstæðunnar mælist 1,6 í árslok 2017 og er sveitarfélagið því vel í stakk búið til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur á næstu 12 mánuðum,“ segir í tilkynningu.

 

Sveitarfélag í sókn

„Ljóst er að Akraneskaupstaður hefur fulla ástæðu til þess að vera sveitarfélag í sókn. Fjárhagsstaða bæjarins styrkist með hverju ári sem líður og á næstu árum munum við sjá afköst þess en mikil uppbygging er í bæjarlandinu um þessar mundir og gefum við ekkert eftir á næstu misserum. Útboð Dalbrautarreits er farið í gang og sömuleiðis fimleikshússins. Nýtt frístundahús á Garðavelli lítur dagsins ljós á næsta ári og niðurrif mannvirkja á Sementsreit ganga vonum framar,“ sagði Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri sem fór yfir helstu niðurstöður ársreikningsins í upphafi bæjarstjórnarfundar þegar ársreikningur bæjarsjóðs var lagður fram.

Líkar þetta

Fleiri fréttir